b o u w a d v i e s
MEUSEN
Bouwadvies Meusen is een bouwadviesbureau met een langdurige ervaring in het bouwkostenproces, opererend in Nederland en België

+31 (0)629500220
Portfolio


Werkwijze
Werkwijze


Uitleg


Calculaties kan men in verschillende gebieden toepassen.
Een uitleg van de gebieden die Bouwadvies Meusen hanteert.


 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Een haalbaarheidstudie heeft als doel om het huisvestingsprobleem te inventariseren en inzichtelijk te maken. Hierbij proberen we voor u de meest geschikte oplossing te vinden. Verschillende facetten passeren de revue zoals locatieonderzoek, analyse bestaande huisvesting, financieringsmogelijkheden en een alternatievenstudie hetgeen leidt tot een globaal Programma van Eisen. De uitkomst van dit overwegend kwalitatief onderzoek (Programma van Eisen) hoeft niet automatisch te betekenen dat u dient te gaan bouwen wellicht zijn er voor u betere oplossingen.
 • Begrotingen VO en/of DO
 • Met een invensteringsraming wordt een globale begroting bedoeld die over het algemeen in de vroege oriëntatiefase wordt toegepast. De raming heeft als doel om een eventuele discrepantie tussen uw middelen en het idee al vroeg onder de aandacht te brengen. Op basis van deze gegevens kunt u uw doelen eventueel bijstellen. Aan de hand van een globaal Programma van Eisen (PvE) worden een of meerdere referentieprojecten als uitgangspunt gekozen en worden de daarbij horende kengetallen geprojecteerd op het onderhavige project. Het spreekt voor zich dat hierbij diverse correctiefactoren worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de referentie(s) optimaal aansluit(en) bij uw project. Het overzicht wordt opgesteld volgens NEN 2631 investeringskosten voor gebouwen en wordt gecategoriseerd a.d.h.v. NL/SfB elementenmethode.
 • Directiebegrotingen
 • De directiebegroting is eigenlijk de natuurlijke tegenhanger van de inschrijfbegroting van de aannemer. Als laatste begroting net voor de aanbesteding tracht deze zeer gedetaileerde begroting het aanbestedingsbedrag zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Het is daarom essentieel dat alle aanbestedingsdocumenten in de beschouwing worden betrokken. Veelal zal een dergelijke begroting worden opgesteld volgens STABU codering omdat ook het bestek op die wijze is georganiseerd, hetgeen de aansluiting met en het vergelijk van de inschrijfbegroting bevorderd. Het doel van de inschrijfbegroting is tweeledig. Enerzijds is het een laatse financiële controle op de bestekmatige uitwerking op het moment dat de verplichtingen dreigen te worden aangegaan. Anderzijds is het een document waarmee de inschrijfbegroting(en) van de aannemer(s) kan worden gecontroleerd. Hierbij moet u denken aan een controle op norm, prijs en bedragen onderaannemers.
 • Inschrijfbegrotingen
 • De inschrijfbegroting is het document waarmee de uitvoerende partij zich financieel verbindt aan het bestek. Aangezien hier vaak grote bedragen mee zijn gemoeid en er bijna altijd wordt gewerkt onder condities van concurrentie, is het zaak om de begroting zo nauwkeurig mogelijk op te stellen. Onzekerheidsreductie is nu de belangrijkste doelstelling, Accuratesse, kennis van de markt, ervaring met de besteksmatige valkuilen en het spreken van de taal van de onderaannemers, zijn essentiële vaardigheden. Naast het uittrekken en afprijzen van de hoeveelheden besteden we buitengewoon veel aandacht aan de interne contractvorming met onderaannemers, omdat een onderaannemersaandeel van meer dan 70% geen uitzondering is. Evenals de directiebegroting wordt de inschrijfbegroting meestal in STABU vervaardigd.
 • Werkbegrotingen
 • De werkbegroting is een speciale inschrijfbegroting uitsluitend bedoelt voor de uitvoerende partijen zoals, inkoper, werkvoorbereider en uitvoerder.
 • Element-raming/begroting
 • ` Afhankelijk van de mate van detail en de daarmee samenhangende beschikbaarheid van informatie (tekenwerk) kan een elementenbegroting in de hoedanigheid van grof naar fijn voorkomen. Kenmerkend is de coderingswijze (SfB) waarbij de functionaliteit als uitgangspunt wordt genomen. De methode kan worden ingezet binnen het gehele ontwerptraject dus van Voorlopig Ontwerp tot Definitief Ontwerp. Het pad van de referenties wordt nu deels velaten omdat a.d.h.v. het tekenwerk van de architect, de elementen hoeveelheden kunnen worden bepaald. Daar waar de materialisatie nog niet bekend is wordt er door ons een voorlopige invulling aan gegeven. Een elementenbegroting richt zich sec op de bouwkosten en wordt samengesteld volgens de NL/SfB.
 • Second opinion
 • Mogelijk wijkt de inschrijfbegroting van de aannemer af van de directiebegroting. Vooral wanneer het aanbestedingsresultaat tegenvalt voelt men vaak de behoeft om de begroting van de aannemer te screenen. Echter ook in situaties waarbij het omgekeerde het geval is kan het raadzaam zijn om een controle uit te voeren. Een veel te lage aanneemsom, door een fout of anderszins, lijdt vaak tot een gefrustreed bouwproces. Compensatie zoekend gedrag of in het ergste geval faillissement is het gevolg. De ervaring leert dat dergelijke situaties u waarschijnlijk alleen maar geld kosten. De opdrachtgever kan zelf traploos aangeven hoe intensief er gecontroleerd wordt. Dit kan variëren van een globale controle op prijs, norm en OA-niveau tot een volledige schaduwcalculatie. Afhankelijk van de intensiviteit van de controle worden de resultaten respectievelijk vastgelegd in een op- en aanmerkingenlijst of een verschillenanalyse. Daar waar op- en aanmerkingenlijst de opmerkingen motiveert m.b.t. het algemeen prijsniveau geeft een verschillenanalyse per STABU onderdeel in absolute en relatieve termen de verschillen aan. Onvolkomenheden, aan beide zijden van de medaille, zullen aan het licht komen. Deze documenten zijn bij uitstek geschikt om de onderhandelingen met de aannemer in te gaan. Een dergelijke controle verdient zich altijd ruimschoots terug.
 • Meer-/minderwerkcontrole
 • Indien er afgeweken wordt door de opdrachtgever wordt hier toezicht op gehouden, zowel de aanpassing qua uitvoering als de financiële consequenties.
 • Rapportage
 • Bij het opleveren van de begroting, raming of second opinion wordt het project met de opdrachtgever mondeling doorgesproken en beoordeeld op haalbaarheid.
 • Honorarium
 • Het honorarium wordt per project bepaald. Er wordt vooraf een vaste prijs overeengekomen. De prijs is gebaseerd op duidelijk omschreven door ons te verrichten werkzaamheden.
 • Leveringsvoorwaarden
 • Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden ”De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011)” met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 / nummer 56/2013. Open "de nieuwe regeling" - DNR 2011